فيديو أغنية ولا همه – ذكرى

ولا همـــــــــــــــه بعـــــــــــدى واسوارى
عداها وغيـــــــــــــــــــر افكـــــــــــــــارى

ولا همــــــــــــه قلبى ولا نــــــــــــارو
ولا همـــــــــــــــه عقلى واســـــــرارو

ولقيتو جــــــــــــــــــاى بيختارنى
وبيحدف قلبــــــــــــــو فى انهـــــارى

ولا همـــــــــــــــه بعـــــــــــدى واسوارى

نظـــــــــــراتى وقفت ببرائــــــــــــــــه
مشدودة وساكـــــــته ومشـــــــــــــــتاقه

وعيونو واقفه بجـــــــــــــــــــــــــرائه
بتقول شمسو ح تملا نهـــــــــــــــــــــارى

ولا همــــــــــــه قلبى ولا نــــــــــــارو
ولا همـــــــــــــــه عقلى واســـــــرارو

ولقيتو جــــــــــــــــــاى بيختارنى
وبيحدف قلبــــــــــــــو فى انهـــــارى

خلانى حسيـــــــــــــت بوجــــــــودو
وبهمــــــــــــسه صدقت وعـــــــــودو

ولقيتنى ماشيه فى حـــــــــــــــــــــــــــــدودو
وبكمــــــــــــل ويـــــــــــــاه مشــــــــــوارى

وعيونو واقفه بجـــــــــــــــــــــــــرائه
بتقول شمسو ح تملا نهـــــــــــــــــــــارى

ولا همــــــــــــه قلبى ولا نــــــــــــارو
ولا همـــــــــــــــه عقلى واســـــــرارو

ولقيتو جــــــــــــــــــاى بيختارنى
وبيحدف قلبــــــــــــــو فى انهـــــارى

ولا همـــــــــــــــه بعـــــــــــدى واسوارى